نیروی دفتری و فروش آقا

۹۸/۱۰/۲۶
کرمان

گروه فنی و مهندسی مگاصنعت جهت تکمیل کادر #دفتری و فروش خود به یک نیروی اقا با انگیزه و فعال نیازمند است.
⚡️شایان ذکر است حقوق و مزایای مصوب اداره کار و حق بیمه پرداخت خواهد شد.⚡️
جهت تکمیل فرم استخدام و مصاحبه به محل شرکت مراجعه فرمایید…

تلفن تماس: 0343605

آدرس:کرمان خیابان24آذر مقابل کوچه 29